希腊文化以及游览部长帕夫洛斯·耶鲁拉诺斯21日在首好看典向外国媒体先容了2010年希腊游览推广勾当以及规划,本年希腊将加年夜在亚洲等新兴游览市场的推广宣传勾当 。  本年希腊游览推广的主题以及标语是“你在希腊” ,以期转变近来债务危机带来的负面影响 。  耶鲁拉诺斯说 ,除了了巩固欧洲传统游览市场外,希腊本年将加年夜对于俄罗斯 、日本 、中国、印度等新兴游览市场的推广宣传勾当。  受债务危机影响,希腊本年的游览推广勾当再也不像往年那样在国际媒体上投入年夜量告白 ,而是由希腊国度电视台建造宣传短片,经由过程互联网向游览者宣传先容希腊的文化以及游览举措措施。  耶鲁拉诺斯说,数月来有关希腊海内歇工以及请愿游行的不少负面报导对于游览业孕育发生了很年夜影响 ,让许多游览者望而生畏 。文化以及游览部规划同希腊旅店协会及处所游览部分互助,承诺旅客假如因歇工、天然灾难等不成猜测的因素滞留希腊,希腊有关部分将负担是以孕育发生的分外用度。

欧宝体育app官网-最新版本
【读音】:

  xī là wén huà yǐ jí yóu lǎn bù zhǎng pà fū luò sī ·yē lǔ lā nuò sī 21rì zài shǒu hǎo kàn diǎn xiàng wài guó méi tǐ xiān róng le 2010nián xī là yóu lǎn tuī guǎng gōu dāng yǐ jí guī huá ,běn nián xī là jiāng jiā nián yè zài yà zhōu děng xīn xìng yóu lǎn shì chǎng de tuī guǎng xuān chuán gōu dāng 。  běn nián xī là yóu lǎn tuī guǎng de zhǔ tí yǐ jí biāo yǔ shì “nǐ zài xī là ”,yǐ qī zhuǎn biàn jìn lái zhài wù wēi jī dài lái de fù miàn yǐng xiǎng 。  yē lǔ lā nuò sī shuō ,chú le le gǒng gù ōu zhōu chuán tǒng yóu lǎn shì chǎng wài ,xī là běn nián jiāng jiā nián yè duì yú é luó sī 、rì běn 、zhōng guó 、yìn dù děng xīn xìng yóu lǎn shì chǎng de tuī guǎng xuān chuán gōu dāng 。  shòu zhài wù wēi jī yǐng xiǎng ,xī là běn nián de yóu lǎn tuī guǎng gōu dāng zài yě bú xiàng wǎng nián nà yàng zài guó jì méi tǐ shàng tóu rù nián yè liàng gào bái ,ér shì yóu xī là guó dù diàn shì tái jiàn zào xuān chuán duǎn piàn ,jīng yóu guò chéng hù lián wǎng xiàng yóu lǎn zhě xuān chuán xiān róng xī là de wén huà yǐ jí yóu lǎn jǔ cuò cuò shī 。  yē lǔ lā nuò sī shuō ,shù yuè lái yǒu guān xī là hǎi nèi xiē gōng yǐ jí qǐng yuàn yóu háng de bú shǎo fù miàn bào dǎo duì yú yóu lǎn yè yùn yù fā shēng le hěn nián yè yǐng xiǎng ,ràng xǔ duō yóu lǎn zhě wàng ér shēng wèi 。wén huà yǐ jí yóu lǎn bù guī huá tóng xī là lǚ diàn xié huì jí chù suǒ yóu lǎn bù fèn hù zhù ,chéng nuò lǚ kè jiǎ rú yīn xiē gōng 、tiān rán zāi nán děng bú chéng cāi cè de yīn sù zhì liú xī là ,xī là yǒu guān bù fèn jiāng fù dān shì yǐ yùn yù fā shēng de fèn wài yòng dù 。